Debug Bar Rewrite Rules

Debug Bar Rewrite Rules adds a new panel to Debug Bar that displays information about…


Oleg Butuzov 1.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.7.0 Đã cập nhật 2 năm trước

WP Permastructure

Adds the ability to configure permalinks for custom post types using rewrite tags like %post_id%…


Robert O'Rourke 800+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.0.36 Đã cập nhật 7 năm trước

Debug Bar Rewrite Rules

Displays the current rewrite rules for the site. Requires the debug bar plugin.


Frédéric GILLES 100+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.0.17 Đã cập nhật 4 năm trước

My Permalink Demo

Demo plugin to show how to add a custom permalink to your plugin


Per Soderlind 10+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.7.24 Đã cập nhật 6 năm trước

Category Post URLs

Add Category and Subcategory in Wordpress Post URLs, Set a hierarchical URLs like nested sub…


Mahesh Kathiriya Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.8.20 Đã cập nhật 5 năm trước