wp_mail return-path

Simple plugin that sets the PHPMailer->Sender variable so that the return-path is correctly set when…


Barnaby Puttick 5.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.6.10 Đã cập nhật 2 năm trước

Fix Email Return-Path

Simple plugin that sets the PHPMailer->Sender variable so that the return-path is correctly set when…


Mishal Patel 200+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.5.11 Đã cập nhật 2 năm trước