Quandoo Restaurant Reservations

The official Quandoo restaurant reservation plugin. Quickly integrate a button or calendar widget to start…


Quandoo 400+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.1.12 Đã cập nhật 3 năm trước

ReDi Reservation

Easy ReDi reservation plugin that allows you to easily manage reservations for your business.


reservationdiary.eu 20+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.0.34 Đã cập nhật 7 năm trước

Online Reservation

Online Reservation is a plugin that allow you to manage and receive your business reservation…


Wahsidin Tjandra Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.3.27 Đã cập nhật 6 năm trước