DevSlider

A very simple responsive slider for WordPress. Built for developers.


Dominykas Gelucevičius Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.8.24 Đã cập nhật 7 năm trước

XAMPWEB Elementor Slider

XAMPWEB Elementor Slider is a powerful and user-friendly Elementor Slider Extention that enables you to…


Mohidul Islam Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.1.6 Đã cập nhật 1 năm trước

WG Responsive Slider

Build best Responsive sliders fast and easy with WG Responsive Slider. We have used Owl…


Abdul baquee Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.1.18 Đã cập nhật 5 năm trước

Simple Responsive WP Slider

The simplest, most lightweight responsive slider plugin for WordPress.


Niki Sebastino @ Access Advertising and PR Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.6.13 Đã cập nhật 3 năm trước

Ultra Responsive Slider

responsive slider plugin for WordPress, lightweight yet very Powerful CSS & JS Based WordPress Slider.


ClickItPlugins Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.8.24 Đã cập nhật 7 năm trước

General Slider

A general lightweight, easy-to-use slider plugin.


Monowar Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.1.6 Đã cập nhật 1 năm trước

Slipry Slider

Configure slideshows (titles, texts, and images) in minutes and display them as a Responsive Slider…


tishonator Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.5.2 Đã cập nhật 2 tuần trước