SEO File Renamer

A super simple plugin for uploaded file name sanitization.


Kinski & Bourke Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.8.9 Đã cập nhật 2 năm trước