Remove All Post Slug

Add rewrite rules for custom post type so that the urls for them are in…


Saeed Ullah Khan Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.8.24 Đã cập nhật 7 năm trước