Delete Comments By Status

Delete all comments by selecting the comment status from your WordPress admin.


Micro Solutions Bangladesh 3,000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.7.18 Đã cập nhật 4 năm trước