SMNTCS Utilities

A collection of custom snippets to hide upsell ads within WP Admin.


Niels Lange 10+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.1.1 Đã cập nhật 4 tháng trước