Hide Admin Toolbar

This plugin is used to hide admin toolbar from website. It will hide that bar…


Aftab Muni 10.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.4.4 Đã cập nhật 5 tháng trước

Hide Admin Bar or Toolbar

A simple Admin Bar Hide and this plugin is used to hide admin toolbar from…


Urmil Patel Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.4.15 Đã cập nhật 4 năm trước