Mourning

Add black ribbon and grey out the website


Woodpeckerr 70+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.4.12 Đã cập nhật 3 năm trước

WP Mourning

A simple plugin to Gray out website showing the black ribbon to show mourning for…


Chanon Srithongsook 70+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.6.25 Đã cập nhật 6 năm trước