Force Plugin Updates

You may need to reinstall any of your plugins, juste check the plugins' box, select…


Julio Potier 600+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.3.28 Đã cập nhật 7 năm trước

Plugin Reinstaller

The Plugin Reinstaller plugin enables the bulk plugin reinstall.


Hiroaki Miyashita 10+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 3.6.1 Đã cập nhật 9 năm trước