Custom Referral Spam Blocker

Custom Referral Spam Blocker gives you the control to ensure that dishonest referral sources are…


csmicfool 500+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.7.27 Đã cập nhật 7 năm trước

Block Referral Spam

This plugins blocks maximum Referral Spams. Now no more notice from Google and no more…


WP Developer 400+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.8.23 Đã cập nhật 6 năm trước