WP Media Optimizer (.webp)

Automatically optimize images in your Wordpress site by converting them to .webp extension


Francesco Sganga 500+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.8.4 Đã cập nhật 6 tháng trước

TinyPNG for WordPress

Reduce/Optimize Image Size by connecting to the TinyPNG API


Prateek Kathal 400+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.1.35 Đã cập nhật 7 năm trước