ETH Redirect to Latest Post

Redirect a chosen slug, "latest" by default, to, well, the most-recently-published post.


Erick Hitter 100+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.5.3 Đã cập nhật 3 tháng trước