Recipe Rating

This plugin helps to rate the recipe of post.


Ritesh Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.4.15 Đã cập nhật 4 năm trước

Simple Recipe

Simple Recipe is a simple and convenient WordPress plugin for creating a website with recipes.


Guru Team Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.4.15 Đã cập nhật 4 năm trước

Recipe Creator

Our plugin provides you with a recipe block for the Gutenberg editor, with which you…


recipe-creator.de Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.4.3 Đã cập nhật 5 ngày trước