Simple Google reCAPTCHA

Simply protect your WordPress against spam comments and brute-force attacks thanks to Google reCAPTCHA v3…


Michal Novák 30,000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.5.1 Đã cập nhật 1 tháng trước

reCAPTCHA

Prevent brute force logins on your WordPress site with Google's reCAPTCHA.


Ash Matadeen 10,000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.8.14 Đã cập nhật 3 năm trước

Contact Form 7 reCAPTCHA

The new reCAPTCHA for Contact Form 7 forms. Use shortcode [recaptcha].


iambriansreed 10,000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.4.23 Đã cập nhật 5 năm trước