Calculated Fields Form

Calculated Fields Form allows you to create both simple and rich forms, quickly like a…


CodePeople 60.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.4.3 Đã cập nhật 4 ngày trước

Simple Price Calculator

Simple Price Calculator is a WordPress plugin that can transform any html based form into…


Premiumbizthemes 100+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.9.25 Đã cập nhật 6 năm trước

XLSJuice

Spreadsheet to web converter. Integration for calculators built using XLSJuice


Moonsoft Team Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.0.21 Đã cập nhật 5 năm trước