Quiz Maker

QUIZ MAKER plugin allows you to make an unlimited number of Quizzes, Exams and Tests


Quiz Maker team 20.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.1.1 Đã cập nhật 3 ngày trước

Spring

use this plugin to embed GoSpring.ai quiz in your wordpress site.


Curiosity-road Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.0.3 Đã cập nhật 5 tháng trước