WP Simple FAQs

WP Simple FAQ plugin is a simple extension for adding FAQ section in website. And…


Kapil Yadav Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.9.22 Đã cập nhật 5 năm trước

Stranger Questions – FAQ

Stranger Questions – FAQ is a convenient plug-in for use. Now, this plugin will help…


Kuryk Ivan Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.2.17 Đã cập nhật 3 năm trước

Quiz By Categories

This plugin enable you to display quiz by category. Each category contain many questions. The…


Carl Sansfacon Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.4.12 Đã cập nhật 2 năm trước