Query Monitor

Query Monitor is the developer tools panel for WordPress.


John Blackbourn 100.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.3.1 Đã cập nhật 3 tháng trước

REST Query Monitor

A developers utility plugin used for working on and debugging RESTful systems.


Perry Rylance Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.5.12 Đã cập nhật 3 năm trước