qTranslate-X & Yoast SEO

This plugin integrates qTranslate-X multilingual support to the Yoast SEO version 3.0 plugin.


Dennis Ridder 600+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.4.23 Đã cập nhật 5 năm trước