Online Contact Widget-多合一在线客服插件

Online Contact Widget(多合一在线客服插件),旨在为WordPress网站提供一系列可配置在线客服支持,包括QQ、微信(微信号、公众号和小程序QR-code)、电话、Email和工单等。


wbolt team 300+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.8.5 Đã cập nhật 11 tháng trước

WordPress连接微博

支持使用20家合作网站帐号登录WordPress,同步文章、评论到微博/SNS,支持使用社会化评论。


水脉烟香 200+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.9.21 Đã cập nhật 5 năm trước

QQ旺旺客服

This pulgin can add the Customer Service QQ or TaobaoWangwang.


bianxiaoli 100+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 3.5.2 Đã cập nhật 9 năm trước

QQ 微信 微博 抖音登陆

第一个版本没有做用户绑定功能!用户用不同的社交媒体登陆之后,会自动的为用户创建一个新用户并登陆。 新创建的用户仅用最基本的订阅者权限。


Mark 40+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.2.16 Đã cập nhật 3 năm trước

QQ Avatar

Replace Gravatar while commenter use QQ numeric email address.如果用户使用数字QQ邮箱留言且公开空间头像,就替换成QQ头像。


Meng Zhuo 20+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 3.3.2 Đã cập nhật 11 năm trước

i7avatar 头像服务插件

这是一个基于“i7avatar 头像服务”的插件,安装并启用此插件后,就能在您的博客中使用更优秀的头像服务了。


shiqiren 10+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 3.9.37 Đã cập nhật 8 năm trước

微博同步工具

支持将新日志标题和链接同步到腾讯微博,同时支持自定义文章内容预览长度。


cooiky 10+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 3.2.1 Đã cập nhật 11 năm trước

Plugin Name:交流瓶WordPress插件

交流瓶能将文章转播到微博平台、SNS社区; 支持其它网站的帐号登录wordpress, 支持评论的双向同步


易点互联 10+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 3.4.2 Đã cập nhật 9 năm trước

weibo2wp plugin

The goal of this plugin is to help people Synchronize their Weibo( which is a…


Yuan Zhao 10+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 3.7.39 Đã cập nhật 9 năm trước

WordPress Tencent Microblog

显示腾讯微博发言的插件,精简,纯洁,快速,安全可靠,采取缓存机制,官方API接口,支持1-10条发言输出。


hzlzh 10+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 3.4.2 Đã cập nhật 10 năm trước

一键QQ登录

这是一款实现QQ互联一键登录网站,让用户不在繁琐去注册用户,一键实现QQ登录,极大的方便用户登录网站.


凹凸曼 Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.0.2 Đã cập nhật 4 ngày trước