KODO Qiniu

使用七牛云海量存储系统KODO作为附件存储空间。(This is a plugin that uses Qiniu Cloud KODO for attachments remote saving.)


沈唁 400+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.9.4 Đã cập nhật 4 tháng trước

七牛图床

七牛图床插件:编辑器中上传图片至七牛服务器


羊种草 30+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.1.36 Đã cập nhật 7 năm trước

wptimhbw-tools

该工具可以设置博客静态资源使用七牛云CDN以及替换国内加载比较慢的 Gravatar 头像


Timhbw 10+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.3.13 Đã cập nhật 3 năm trước