KODO Qiniu

使用七牛云海量存储系统 KODO 作为附件存储空间。(This is a plugin that uses Qiniu Cloud KODO for attachments remote saving.)


沈唁 400+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.4.1 Đã cập nhật 3 tuần trước

七牛图床

七牛图床插件:编辑器中上传图片至七牛服务器


羊种草 20+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.1.39 Đã cập nhật 8 năm trước

WPTimhbw Tools

该工具可以设置博客静态资源使用七牛云CDN以及替换国内加载比较慢的 Gravatar 头像


Timhbw 10+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.3.16 Đã cập nhật 4 năm trước