AP Gravatars

A simple plugin that adds the gravatar photo associated with the user's email to their…


Josh Maxwell (Ardent Pixels) 700+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 3.3.2 Đã cập nhật 8 năm trước