Advanced Sale Percentage Badge

Make the product card more informative! Show how much less percent the product has become…


Ido Navarro Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.6.10 Đã cập nhật 2 năm trước