Responsive P5JS for WP

Embed your P5JS sketches in posts and pages in a responsive way


Rolf van Gelder 200+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.0.8 Đã cập nhật 2 năm trước

ProcessingJS for WordPress

Embed a ProcessingJS sketch (http://processingjs.org) in your post or page with this plugin


Rolf van Gelder 100+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.0.8 Đã cập nhật 2 năm trước