Mini Preview

Displays a mini preview when a page or post is being edited.


Gareth Hadfield Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.0.3 Đã cập nhật 7 tháng trước