ESB Post Type Order

This plugin will allow you to change the any post type menu order using drag…


Henry 300+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.1.36 Đã cập nhật 8 năm trước

WP Posts Re-order

Drag and Drop to re-order your posts(include posts in custom post type).


suifengtec 100+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 3.9.37 Đã cập nhật 8 năm trước