Post Star

Plugin allows users to mark the number of stars of each post and display the…


leobaiano Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 3.7.35 Đã cập nhật 7 năm trước

Kento Star Rate

Ajax Five Star Ratings for Post, Page or Excerpt


KentoThemes Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.2.29 Đã cập nhật 5 năm trước