Post Types Order

Sort Posts and custom Post Type Objects (custom post types) using a Drag and Drop…


Nsp Code 600.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.0.2 Đã cập nhật 3 tháng trước

GNA Post Order

Post order and custom post type objects (posts, any custom post types) using a drag…


Chris Dev 300+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.7.24 Đã cập nhật 6 năm trước

GR Order Category Post

This plugin let you change the order from a category to an alphabetical order (A-Z).


Achim T. 200+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.9.4 Đã cập nhật 7 tháng trước