Post Types Order

Sort Posts and custom Post Type Objects (custom post types) using a Drag and Drop…


Nsp Code 600.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.4.3 Đã cập nhật 1 tuần trước

GR Order Category Post

This plugin let you change the order from a category to an alphabetical order (A-Z).


Achim T. 200+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.3.3 Đã cập nhật 5 tháng trước

GNA Post Order

Post order and custom post type objects (posts, any custom post types) using a drag…


Chris Dev 200+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.7.28 Đã cập nhật 7 năm trước