Admin Taxonomy Filter

Filter posts or custom post types in the admin area by custom taxonomies.


eLightUp 4.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.3.11 Đã cập nhật 2 năm trước

Post and Taxonomy Filter

Post and Taxonomy Filter is very simple plugin to create a post filter. You just…


M.Yasir Hussain 50+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.1.12 Đã cập nhật 3 năm trước