Portfolio Post Type

This plugin registers a custom post type for portfolio items. It also registers separate portfolio…


Devin Price 100.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.5.6 Đã cập nhật 1 năm trước

WP Show Posts

Thêm bài viết vào trang web từ bất kỳ kiểu bài viết nào sử dụng…


Tom Usborne 90.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.8.1 Đã cập nhật 2 tháng trước

Testimonials Widget

WordPress' most easy fully featured testimonials widget plugin demonstrates social proof via forms, lists, ratings,…


Axelerant 20.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.4.7 Đã cập nhật 1 năm trước

Icyclub

Icyclub plugin for all Themeansar Theme


themeicy 20.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.8.1 Đã cập nhật 6 ngày trước

Genesis Portfolio Pro

Genesis Portfolio Pro adds all you need to allow for styled portfolios for any Genesis…


StudioPress 10.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.5.6 Đã cập nhật 1 năm trước

CPO Content Types

Add support for special content types in your website, such as a portfolio, features, and…


WPChill 9.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.5.6 Đã cập nhật 12 tháng trước

Easy Photography Portfolio

Easy Photography Portfolio is an elegant portfolio gallery plugin designed for Photographers. Install the plugin,…


Pyronaur 7.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.6.5 Đã cập nhật 8 tháng trước

ShortBuild

ShortBuild, adds extra options for customizing home page of the Short Theme.


managethemes 4.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.6.5 Đã cập nhật 9 tháng trước

Portfolio

Portfolio is Fully Responsive and Mobile Friendly portfolio plugin for WordPress to display your portfolio…


RadiusTheme 4.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.8.1 Đã cập nhật 3 ngày trước

Filterable Portfolio

A WordPress Portfolio plugin to display portfolio/project images to your site.


Sayful Islam 3.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.8.1 Đã cập nhật 3 tháng trước