WP Show Posts

Thêm bài viết vào trang web từ bất kỳ kiểu bài viết nào sử dụng…


Tom Usborne 100.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.1.1 Đã cập nhật 3 tuần trước

Portfolio Post Type

This plugin registers a custom post type for portfolio items. It also registers separate portfolio…


Devin Price 90.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.5.11 Đã cập nhật 2 năm trước

Testimonials Widget

WordPress' most easy fully-featured testimonials widget plugin demonstrates social proof via forms, lists, ratings, shortcodes,…


Axelerant 20.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.9.5 Đã cập nhật 9 tháng trước

Icyclub

Icyclub plugin for all Themeansar Theme


themeicy 20.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.1.1 Đã cập nhật 5 ngày trước

WPZOOM Portfolio

Just a simple plugin to create Portfolio posts and display them in a beautiful grid…


WPZOOM 10.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.1.1 Đã cập nhật 1 tháng trước

Genesis Portfolio Pro

Genesis Portfolio Pro adds all you need to allow for styled portfolios for any Genesis…


StudioPress 10.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.1.1 Đã cập nhật 3 tháng trước

CPO Content Types

Add support for special content types in your website, such as a portfolio, features, and…


WPChill 7.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.5.11 Đã cập nhật 2 năm trước

Easy Photography Portfolio

Easy Photography Portfolio is an elegant portfolio gallery plugin designed for Photographers. Install the plugin,…


Pyronaur 5.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.6.10 Đã cập nhật 2 năm trước

ShortBuild

ShortBuild, adds extra options for customizing home page of the Short Theme.


managethemes 4.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.0.3 Đã cập nhật 4 tháng trước