WordPress Video Plugin

A filter for WordPress that displays videos from many video services.


Oliver Wunder 5.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 3.5.2 Đã cập nhật 10 năm trước

Client Dash

Take control of the WordPress Admin


Real Big Plugins 4.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.1.3 Đã cập nhật 6 tháng trước

NGO-list

License GPLv3 License URI: http://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.html List network sites together with external sites and event-sites Uses…


George Bredberg 10+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.6.26 Đã cập nhật 7 năm trước

NGO-menu-deactivate

License GPLv3 License URI: http://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.html Cleans up WordPress admin for sites and simplifying it disabling…


George Bredberg 10+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.6.26 Đã cập nhật 7 năm trước

Project Portal

The best Project Portal to add project and portfolio in any where you want. The…


Mohibbulla Munshi Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.0.5 Đã cập nhật 1 năm trước