Language Mix

This plugin modifies the behavior of the Polylang plugin making it show contents of all…


Andriy Lesyuk Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 3.7.28 Đã cập nhật 6 năm trước

Story Chief Polylang

Add-on to map Story Chief languages with Polylang Multilingual.


Gregory Claeyssens Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.0.8 Đã cập nhật 1 năm trước

QPoly

What is qPoly


Javier O. Cordero Pérez Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.0.8 Đã cập nhật 1 năm trước