Super Video Player

A very simple, accessible and fully customisable Video player plugin for WordPress that can be…


bPlugins 3.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.8.3 Đã cập nhật 7 ngày trước

Video Player for YouTube

A modern, accessable, fully customizable & user friendly YouTube Video Player for wordrpess.


bPlugins 2.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.8.3 Đã cập nhật 2 tháng trước

Mine Video Player

支持视频列表、多组来源、阿里云视频点播、腾讯云点播、m3u8、mp4、直播等,也可将主流视频站的视频通过解析程序播放。


mine27 400+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.8.3 Đã cập nhật 4 tháng trước

Protected Video

YouTube/Vimeo player that prevents easy sharing of the video.


Alec Rust 20+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.8.3 Đã cập nhật 1 ngày trước