Playerzbr

PlayerZBR is the best HTML5 responsive touch-friendly player.


Pedro Laxe 100+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.6.23 Đã cập nhật 6 năm trước

HaxhitsPlayer

Haxhitsplayer is a plugin to get direct link google drive, mp4upload, xvideos to haxhits player


Haxhits.com 10+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.9.20 Đã cập nhật 4 năm trước

HxLoadPlayer

HxLoadplayer is a plugin to get direct link to hxload player from google drive, google…


hxload.to 10+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.2.15 Đã cập nhật 2 năm trước