Playerzbr

PlayerZBR is the best HTML5 responsive touch-friendly player.


Pedro Laxe 100+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.6.22 Đã cập nhật 5 năm trước

HaxhitsPlayer

Haxhitsplayer is a plugin to get direct link google drive, mp4upload, xvideos to haxhits player


Haxhits.com Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.9.19 Đã cập nhật 3 năm trước

HxLoadPlayer

HxLoadplayer is a plugin to get direct link to hxload player from google drive, google…


hxload.to Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.2.14 Đã cập nhật 2 năm trước