Ping.fm Custom URL

Receives blogs, micro-blogs, and status updates from Ping.fm and posts them to your blog in…


Matt Jacob 20+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 3.0.5 Đã cập nhật 14 năm trước

Ping.fm Status Widget

Ping.fm (http://ping.fm) is a simple service that makes updating your social networks a snap. You…


Sam Lesher 10+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 2.1 Đã cập nhật 15 năm trước