Pingchecker

Scans post for links, checks if they are pingeable and sends pingbacks with results returned,…


Tony Hayes 10+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 3.1.4 Đã cập nhật 11 năm trước

Remove XML-RPC Pingback

Disable Pingback method from XML-RPC by simply removing it. This plugin is working with WordPress…


Hybrid Webs Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.3.12 Đã cập nhật 3 năm trước