Pinterest Widgets

Various widgets for Pinterest including the Follow button, Pin widget, Profile widget and Board Widget.…


Phil Derksen 5.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.2.29 Đã cập nhật 6 năm trước

GS Pins for Pinterest

Best Responsive Pinterest plugin for WordPress to showcase Pinterest Pins.


GS Plugins 3.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.6 Đã cập nhật 1 tháng trước