Pig Latin

Overrides the current language and translates all messages into Pig Latin.


Nikolay Bachiyski 10+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.0.35 Đã cập nhật 8 năm trước