Import External Images

Makes local copies of all the linked images in a post, adding them as gallery…


Marty Thornley 8.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.0.38 Đã cập nhật 9 năm trước