Get Picasa Albums

Gets a listing of Picasa Web Albums and displays album thumbnails on your page.


Jonathan Lepolt 80+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 2.8 Đã cập nhật 12 năm trước

SlideshowFx

Gets a listing of Picasa/Google+/Flickr Web albums and displays album thumbnails on your page.


Joel VALLIER Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 3.5.2 Đã cập nhật 9 năm trước

Aswin Photo Gallery

Aswin Photo Gallery lets you easily create beautiful image gallery which required no configuration to…


Aswin Giri Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.5.6 Đã cập nhật 10 tháng trước