Experience Manager

Do not treat all your customers the same, create a digital experience!


WP-DigitalExperience - Thorsten Marx Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.4.15 Đã cập nhật 4 năm trước

Raccoon Platform

This plugin enables you to use the Raccoon Recommendation Engine in your Woo-commerce store.


Raccoon-Platform Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.8.9 Đã cập nhật 2 năm trước

Azure Cognitive Service Personalizer

Using reinforcement learning provided by Microsoft Azure Cognitive Service Personalizer a machine learning model is…


Microsoft (Markus Cozowicz) Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.3.17 Đã cập nhật 4 năm trước

Logic Hop Drip Add-on

The Logic Hop Drip Add-on brings the power of personalization to WordPress with Drip.


Logic Hop Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.8.9 Đã cập nhật 3 năm trước