amr personalise

This plugin allows one to personalise pages, posts or wordpress single user emails.


anmari 30+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.5.6 Đã cập nhật 1 năm trước

LH Personalised Content

This plugin allows one to personalise wordpress emails, or content for a logged in user.


Peter Shaw Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.2.30 Đã cập nhật 6 năm trước