WP Shortlinker

WP Shortlinker changes the internal links to use shortlinks instead of permalinks inside the WordPress…


Shivanand Sharma Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.1.3 Đã cập nhật 8 tháng trước

Backwards Compatible Permalinks

Provides a degree of backwards compatibility when switching between permalink structures.


Chris Aprea Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.1.3 Đã cập nhật 7 tháng trước