Ko-fi Button

Receive donations on your Ko-fi page with a button on your wordpress site.


Ko-fi Team 4.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.0.2 Đã cập nhật 4 tháng trước

tinyCoffee

A WordPress donate button plugin with a twist – ask your supporters to treat you…


Arūnas Liuiza 400+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.9.21 Đã cập nhật 5 năm trước