BadPass-WP

BadPass helps to promote better password selection by warning users when they are using a…


Nick Bloor Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 3.1.4 Đã cập nhật 9 năm trước

Disable Post Passwords

Disable Post Passwords allows you to disable post passwords for specified user types.


Tom Lynch Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.3.24 Đã cập nhật 5 năm trước