KickAss Slider

(I have used only 1 or 2 features of wordpress 3.5, if someone wants, he/she…


Jashwant Singh Chaudhary 60+ lượt kích hoạt Đã cập nhật 9 năm trước

ParallaxSlider

Responsive Horizontal Parallax Sliding Slider using Swiper.js.


tishonator 30+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.8.4 Đã cập nhật 12 tháng trước