Fix Paging

Fixes paginator with custom permalinks for some sites.


Eduard "Nap" Kutuev Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 3.2-bleeding Đã cập nhật 9 năm trước