Page-list

[pagelist], [subpages], [siblings] and [pagelist_ext] shortcodes


webvitaly 40.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.2.3 Đã cập nhật 7 tháng trước

GNA Page List

[pagelist] shortcodes with any post, page and widget.


Chris Dev 30+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.7.27 Đã cập nhật 7 năm trước

pageList

Adds paging navigation your WordPress blog.


Smyshlaev Evgeniy 20+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 2.9.2 Đã cập nhật 14 năm trước